Toevoegen aan mijn selectie
Adres Kantsingel 22
Plaats Oss
Koop of huur Koop
Prijs Prijs op aanvraag

Kantsingel 22 Oss

Oppervlakten
Perceeloppervlakte 46378m²
Omschrijving

Locatie
De aangeboden kavels zijn gelegen op het voormalige Philips terrein aan de Kantsingel in Oss. Dit terrein van totaal bijna 13 hectare groot wordt ten dele verkaveld en kan te koop worden aangeboden. Ook bestaat de mogelijkheid hier turn-key projecten aan te bieden in de huursfeer. De condities zijn dan afhankelijk van de wensen, perspectieven en dergelijke en dienen in nadere gesprekken met een kandidaat te worden uitgewerkt.

Object
Er zijn verschillende percelen voor uitgifte beschikbaar. Er is verkaveling mogelijk vanaf circa 1.200 tot 20.000 m².

BOUWVOORSCHRIFTEN
De projectontwikkelaar hecht er aan het gebied hoogwaardig in te vullen. In dit kader zullen aan de verkoop randvoorwaarden worden verbonden.
de te ontwikkelen opstal(en) dienen te voorzien in een representatieve beeldkwaliteit;
de bebouwing dient aan de straatzijde gesitueerd te worden tegen de rooilijn. Deze is zo ingetekend dat aan de voorzijde altijd bezoekersparkeerplaatsen kunnen worden aangelegd;
buitenopslag direct in het zicht van de openbare weg zal niet worden toegestaan;
kavel 6 dient te worden ingevuld door een autoshowroom, uitgangspunt hierbij is een dealerbedrijf;
de bebouwing zal aan één zijde gerealiseerd mogen worden tegen de zijdelingse perceelgrens, met dien verstande dat rekening gehouden zal worden met geldende bouwvoorschriften. Aan de zuidzijde van het perceel dat grenst aan dat van Vos Volvo is het evenwel niet toegestaan een strook te bebouwen met een breedte van 3 meter;
de maximale bebouwingshoogte in het vigerende bestemmingsplan is twaalf meter;
hekwerken aan de voorzijde van het perceel dienen te voldoen aan de eisen van welstand en passen in het kwaliteitsprofiel dat geldt voor de bebouwingsstrook.

Van de bodemsituatie zijn rapporten aanwezig. Koper kan hiervan afschriften ontvangen. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd door adviesbureau Tauw B.V. Er is op bepaalde plaatsen sprake van een grondwaterverontreiniging. De verantwoordelijkheid voor de bodemgesteldheid ligt bij Philips N.V. Afhankelijk van het deelgebied waarnaar de interesse van een kandidaat uit gaat en de invulling, dienen nadere afspraken gemaakt te worden.

PARKMANAGEMENT
Het voormalige Philips complex is circa 13 hectare groot. Enkele gebouwen zijn al afgebroken om ruimte te maken voor nieuwe, moderne gebouwen. Zoals het er uit ziet zullen nog enkele van de bestaande panden wijken. Op basis van de voorgenomen verkaveling zal een hoogwaardige infrastructuur worden aangelegd. Deze zullen het karakter krijgen van een openbare weg. Daarbij zal ondermeer voorzien worden in straatverlichting en groenvoorziening. Ten behoeve van onderhoud en in stand houden zal een vorm van parkmanagement worden ingesteld. Dit kan bovendien een platvorm vormen voor overleg en nadere regelingen zoals bijvoorbeeld collectieve beveiliging. De diensten zullen door een nader op te richten stichting, in overleg met de leden worden bepaald en beheerd. Het lidmaatschap zal verplicht worden gesteld. De bijdrage zal naar rato van de kavelgrootte worden bepaald. De ervaringen in den lande leren dat parkmanagement bijdraagt aan een beter beheer van openbare ruimte door de hogere betrokkenheid van bedrijven.

PROJECTNOTARIS
Gelet op het specifieke karakter van het complex en de tussen alle eigenaren te maken afspraken gaat de eigenaar ervan uit dat alle leveringen geschieden door Notariskantoor Pinkse Philips Huberts te Oss. De contactpersoon van het kantoor is notaris A.G. Ekelmans. Het staat een aspirant koper vrij met hem in overleg te treden of informatie in te winnen. De heer Ekelmans is bereikbaar onder telefoonnummer 0412-665666.

Vul uw gegevens in om het bestand te downloaden. U ontvangt dan spoedig een bericht op het door u opgegeven e-mailadres.

Uw bedrijfsmakelaar

Roy M.J. van Thiel

Roy M.J. van Thiel
Tel. 073 - 648 87 62

r.v.thiel@rspmakelaars.nl »

Wilt u meer informatie? Reageer dan direct op Kantsingel 22 Oss

Ook interessant

Sitemap l Disclaimer l Algemene Voorwaarden
© 2018 RSP Makelaars | Website door Topsite

(073) 64 88 750 info@rspmakelaars.nl Facebook Youtube Twitter LinkedIn